Видео Huawei U8500

3,2"

 

вспышка

Li-Ion

Huawei U8500
Huawei U8500