Видео LG KE850

Видео LG KE850

240x400

 

2,0 MP, 1600x1200, вспышка

Li-Ion 800 mAh

LG KE850 Prada Video